SU FİSKALİ

1900 OSMANLI SU FİSKALİ KARAKULAK SUYU 30 PARA