SU FİSKALİ

1899 OSMANLI SU FİSKALİ KARAKULAK SUYU 30 PARA