SU FİSKALİ

1900 OSMANLI SU FİSKALİ AYAZMA SUYU 20 PARA