SU FİSKALİ

1874 OSMANLI SU FİSKALİ KARAKULAK SUYU 20 PARA