SU FİSKALİ

1902 OSMANLI SU FİSKALİ KANLI KAVAK SUYU 20 PARA